Wajong criteria

Melba / 20.06.2014

Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de Invoeringswet Participatiewet is inmiddels gepubliceerd. Ofwel: de criteria waaraan iemand moet voldoen om in de toekomst nog in aanmerking te komen voor een Wajong uitkering. De vier criteria liggen heel dicht naast de criteria die nu gehanteerd worden voor toelating binnen de WSW. Wat vooral opvalt is dat het begeleidingsaspect helemaal is losgelaten. Wat worden de criteria?

Iemand wordt geacht geen arbeidsmogelijkheden te hebben als bedoeld in de Wajong als hij/zij:

 1. geen taak kan uitvoeren in een arbeidsorganisatie;
  b. niet over basale werknemersvaardigheden beschikt;
  c. niet aaneengesloten kan werken gedurende ten minste een periode van een uur; of
  d. niet ten minste vier uur per dag belastbaar is, tenzij hij ten minste twee uur per dag belastbaar is en in staat is per uur ten minste een bedrag te verdienen dat gelijk is aan het minimumloon per uur.

Vooral het tweede punt is erg abstract. In de toelichting wordt hierover vermeld dat UWV op dit punt beleid zal ontwikkelen en vastleggen….. Misschien dat Melba hier een helpende hand kan bieden?

Download het ontwerpbesluit.

Lees meer >>

Arbeidsparticipatie van mensen met autisme

Melba / 27.05.2014

De arbeidsparticipatie van mensen met autisme blijkt schrikbarend laag te zijn. Zo heeft slechts 28% regulier betaald werk, tegen 56% van de groep met een beperking en 79% van de totale beroepsbevolking. Met de Participatiewet in zicht wordt het urgenter dan ooit dat jongeren en volwassenen met autisme beter zicht krijgen op hun eigen mogelijkheden en beperkingen en werkgevers zich meer bewust worden van de arbeidskracht en specifieke behoeftes van de werknemer met autisme. In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Autisme onderzocht Dr. Jeanet Landsman, onderzoeker afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen, daarom zeven recente Nederlandse onderzoeken op succesfactoren en tips voor werken met autisme. Het is voor het eerst dat een dergelijke bundeling van inzichten en adviezen wordt gepresenteerd en helder wordt gemaakt voor een publiek bestaand uit mensen met autisme, hun naasten, begeleiders en jobcoaches.

Als je autisme hebt, heeft de weg naar langdurig passend en zinvol werk vaak vele hobbels. In hoeverre je autisme daarbij een ‘last’ is, ligt natuurlijk aan de mate van het autisme, aan de omgeving waarin je verkeert én aan jezelf. Bij iedereen uit het autisme zich weer anders, maar hoe dan ook bepaalt deze diagnose voor een deel je (werkende) leven. Vaak zijn er aanpassingen nodig.
Maar mensen met autisme beschikken vaak ook over speciale kwaliteiten, zoals oog voor detail, accuratesse en geen moeite hebben met herhalende werkzaamheden. Daarbij zijn het betrouwbare en hardwerkende medewerkers.

Tips afkomstig uit het onderzoek zijn gepresenteerd op het NVA congres tijdens de themadag ‘Werken met autisme’ op 14 maart 2014. U vindt hier de link naar de bijbehorende presentatie. Of kijk op de site ‘De Wijk In’ voor een uitgebreide samenvatting en de tips.

Tevens vond op 2 april, Wereld Autisme Dag, een werkgeverscongres plaats. Een select gezelschap van werkgevers, HR -professionals en ervaringsdeskundigen kwam bijeen om te bezien hoe bedrijven nog meer profijt kunnen hebben van de talenten van werknemers met autisme. Centraal stond de vraag hoe het voor werkgevers (zakelijk) aantrekkelijk kan worden om bijzondere werknemers een goede werkplek te bieden. Zie voor een verslag van deze dag de website van De Normaalste zaak. Daar vindt u ook enkele mooie succesverhalen.

Lees meer >>

Sociale ondernemingen

Melba / 20.01.2014

Er komen steeds meer sociale ondernemingen in alle soorten en maten: op het gebied van arbeidsparticipatie, milieu, duurzame voeding, horeca, enz. Volgens de site www.iedereenwinst.com zijn social enterprises  bedrijven (met of zonder winstoogmerk) die innovatieve businessplannen bedenken om maatschappelijke problemen op te lossen. Ze willen de wereld verbeteren door te ondernemen. Op deze campagnesite lees je alles over het wie, wat, waar en hoe van social enterprises. Social enterprises vormen een belangrijke nieuwe sector die voor iedereen winst creëren. Zij proberen echt verschil te maken. Social entrepreneurs gaan verantwoordelijk om met het milieu en verdienen geld met eerlijke, duurzame producten. Financiële winst herinvesteren ze in hun bedrijf om hun maatschappelijke impact verder te vergroten. Ondernemen om de wereld te verbeteren dus. Op de website vind je filmpjes, blogs, interviews met mooie en inspirerende verhalen van ondernemers die duidelijk maken dat zij echt op een andere manier ondernemen, door een bedrijf te runnen waarbij de sociale missie voorop staat. Je kunt ook zoeken naar bedrijven, op soort bedrijf of op plaatsnaam, al werkt dat laatste nog niet heel goed (te veel bedrijven vinden dat zij landelijk werken als ze een bepaald product verkopen en komen dus ook in de zoekresultaten naar voren als je op een plaatsnaam zoekt).

Lees meer >>

Stijging burn-out klachten

Melba / 20.11.2013

De stijging van het aantal werknemers met een burn-out, die al sinds 2007 gaande is, lijkt zich gestaag door te zetten. In 2012 ervoer ruim 1 op de 8 werknemers burn-outklachten volgens onderzoek van CBS en TNO. De behoefte aan zelftesten voor burn-out en het zoekgedrag op internet met betrekking tot dit onderwerp neemt de laatste jaren flink toe, blijkt uit onderzoek van organisatieadviesbureau Leaufort. Met een zelftest burn-out kan iemand een eerste indicatie geven in welke mate hij/zij symptomen van stress, overbelasting en burn-out vertoont. Aldus het begin van een artikel in De Werkmarkt van 18 november. Opvallend is dat met name steeds meer jongeren tussen de 25 en 35 jaar aan het begin van hun carrière te maken krijgen met een burn-out (TNO, juni 2013). In 2010 had deze groep relatief gezien nog weinig last van burn-out; 1 op de 10 jongeren in de leeftijdsgroep 25-35 jaar had burn-outklachten. Inmiddels is dit al 1 op de 8.

Uit data-analyse van de zelftest van Leaufort blijkt dat 87% van de respondenten relatief veel stress ervaart en zelfs 45% symptomen van zware overbelasting en burn-out vertoont. Uit onderzoek komt naar voren dat de top vijf van klachten die de respondenten ervaren zijn:

 1. Piekeren / Zich zorgen maken – 85%
 2. Sneller geïrriteerd raken – 80%
 3. Opgejaagd / Rusteloos gevoel – 79%
 4. Slechter concentratievermogen – 78%
 5. Lichamelijke klachten – 75%

De sterke groei van dergelijke zelftests heeft volgens het artikel zeker ook te maken met marketing aanpak. Voor het hele artikel lees hier meer.

Inhoudelijk gezien gaat de zelftest uit van een aantal veronderstellingen die in de praktijk toch erg persoonsafhankelijk zijn. Zo wordt bijvoorbeeld in het algemeen aangenomen dat mensen minder risico lopen als ze in hun werk meer regelmogelijkheden en persoonlijke vrijheid hebben, wat misschien wel geldt voor de hoog opgeleide professional. Maar de vraag is of dat voor iedereen geldt…. er zijn nu eenmaal mensen die liever weten waar ze aan toe zijn en die beter gedijen bij vaste structuren. Daarnaast is de vraagstelling niet gericht op zelfstandigen en vraagt het beantwoorden een hoge taalbeheersing.

Allemaal redenen waarom wij blij zijn met de AVEM als instrument om de beleving van arbeid bij professionals, maar ook bij mensen die een re-integratietraject krijgen aangeboden, te screenen en zo ook een duidelijk beeld te krijgen of oorzaken van een lagere draagkracht meer vanuit omstandigheden of vanuit persoonlijk vlak verklaarbaar zijn…. en daar doelgericht actie op te kunnen ondernemen!

Lees meer >>

Duurzame inzetbaarheid

Melba / 19.04.2013

Het sociaal akkoord stelt dat werkgevers en werknemers in het kader van employabilitybeleid een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben voor duurzame inzetbaarheid. In een nieuwsbericht gaat de NVvA (Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen) nader in op duurzame inzetbaarheid, een kwestie van preventie, participatie en belastbaarheid. In het bericht worden een aantal aanbevelingen gedaan om duurzame inzetbaarheid daadwerkelijk vorm te geven binnen een bedrijf. zoals demedicalisering van problematisch verzuim (beter kijken naar achterliggende oorzaken), geschikt maken van werk, passende arbeid bieden i.p.v. ziek melden en middels een bepaalde methodiek (in dit geval de WerkScan) zorg dragen voor een goede balans tussen belasting en belastbaarheid. Naar het artikel.

Ook Melba kan in dit kader een goede rol gaan spelen, voor zover het gaat om belasting en belastbaarheid op taak- of functieniveau, vanuit 29 sleutelkwalificaties bekeken. Maar er is natuurlijk een breder beeld nodig om ‘bredere’ uitspraken te kunnen doen. Vandaar de ontwikkeling van Melba Mai, waarmee naast de sleutelkwalificaties ook fysiekeke kenmerken in beeld kunnen worden gebracht. En daarnaast aandacht voor aanvullende instrumenten, zoals de AVEM, een vragenlijst die ontwikkeld is in het kader van de preventie van uitval en snel inzicht geeft of er gezondheidsbevorderende maatregelen nodig zijn. In de themadag ‘Diagnose op maat’ gaan we nader in op het gebruik van dit instrument, o.a. in combinatie met de zelfbeoordelingslijst Melba. Wilt u meer weten over de AVEM of Melba Mai? Mail dan naar info@melba.nl

Lees meer >>

Praktische gids over coachen en begeleiden

Melba / 20.03.2013

Begeleiden en coachen vanuit de individuele vraaggerichte benadering (IVB)

SBCM heeft de ‘Praktische gids over coachen en begeleiden vanuit de individuele vraaggerichte benadering’ in drie delen, geschreven door Emiel van Doorn, uitgebracht. Hoe begeleid je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar regulier werk of bij een reguliere werkgever? Deze praktische gids biedt inzicht in de visie, basishouding, vaardigheden, tips en handvatten op basis van IVB om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt effectief te coachen en begeleiden. De gids is in eerste instantie bedoeld voor alle professionals in de SW die zelf coachen en begeleiden of hierbij betrokken zijn, maar is zeer interessant voor alle professionals die een coachende benadering met betrekking tot de begeleiding van leerlingen, cliënten, deelnemers, enz. willen toepassen. Het eerste deel gaat in op IVB, mediërend begeleiden en kwaliteitscriteria voor interactie; het tweede deel zoomt in op de basis van coachingsgesprekken en competenties van de coach en in het derde deel volgen nog voorbeelden, tips en handvatten. De gids biedt een prima houvast bij het (gaan) toepassen van een coachende benadering en is gratis te downloaden via de site van het SBCM.

Lees meer >>

Ontwikkelingen Wajong

Melba / 03.03.2013

In een artikel in Trouw van 18 februari 2014 wordt ingegaan op de ontwikkelingen rondom de Wajong. Met als kop: ‘140.000 Wajongers ontvangen te hoge uitkering.’ Dit omdat dit aantal in het verleden volledig arbeidsongeschikt is verklaard, terwijl zij wel gedeeltelijk zouden kunnen werken. Maar….. waar dan? In het vervolg van het artikel wordt duidelijk dat zij wel degelijk iets mankeren en dat het soort (aangepast) werk waar zij toe in staat zouden zijn er niet is. Dat zou nog gecreëerd moeten worden. Is het dan ethisch verantwoord om dit soort uitspraken te doen, om met dit soort koppen een bepaalde toon te zetten? In de nieuwe participatiewet komt iemand die gedeeltelijk arbeidsgeschikt is overigens niet meer in aanmerking voor de Wajong. Lees het artikel hier.

Lees meer >>

Functiecreatie binnen de zorg

Melba / 20.02.2013

Functiecreatie is een methodiek om arbeidsmarktkrapte op te lossen en arbeidsmarktkansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verhogen. Instellingen kunnen bestaande werkprocessen analyseren en waar mogelijk anders indelen. Zo blijkt uit onderzoek dat zorgmedewerkers op mbo niveau 3 en hoger, regelmatig uitvoerende taken op zich nemen die bij lagere functieniveaus passen. Als zij meer verzorgende en begeleidende taken gaan doen, kunnen mensen uit bijvoorbeeld de SW het meer ondersteunende werk doen. Zo kan de werkdruk dalen, is er tijd voor kerntaken en voor het communiceren met cliënten door hogeropgeleiden. Zo ontstaan er duurzame banen voor SW-medewerkers. Het werken met SW-medewerkers binnen de zorg is niet helemaal nieuw. Dit blijkt uit de vorig jaar gehouden inventarisatie. Tegelijkertijd blijkt dat het analyseren van hoe een werkproces anders is in te richten, nauwelijks gebeurt. Verder is het op tijd het werven van een draagvlak onder zittende medewerkers altijd belangrijk. Voor hen is het belangrijk te weten dat zij door functiecreatie meer toekomen aan werken op eigen niveau. SW-medewerkers blijken de kwaliteit van de zorg te verbeteren en zien hun baankansen groeien. De inventarisatie ‘Een eerste blik. Overzicht van ervaringen met jobcarving en functiecreatie in de VVT-sector.’ is uitgevoerd door CAOP/Disworks en geschreven door Brigitte van Lierop. Downloaden

Wij overleggen momenteel met Brigitte hoe er een relatie gelegd kan worden tussen de methodiek van functiecreatie en Melba.

Lees meer >>

Beroepen in beeld

Melba / 17.01.2013

De website ‘Beroepen in Beeld‘ geeft informatie over alle beroepen op mbo-niveau. Je vindt er filmpjes en beroepsbeschrijvingen, maar ook informatie over de arbeidsmarkt. Het is een website van de 17 kenniscentra van beroepsonderwijs bedrijfsleven die meer dan veertig verschillende branches vertegenwoordigen. Beroepen in Beeld is ontwikkeld door de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven zijn vanuit hun taak om de kwalificatiestructuur voor het mbo vorm te geven en de kwaliteit van de leerbedrijven op peil te houden, goed op de hoogte van de beroepsvereisten en actuele ontwikkelingen in beroepen en branches. Vanuit hun taak rond macrodoelmatigheid beschikken zij daarnaast ook over arbeidsmarktinformatie: kans op stage en kans op werk per beroep en per regio. Beroepen in Beeld brengt deze informatie samen op een toegankelijke manier.

Voor leerlingen / cliënten is het mogelijk om hun eigen talenten in beeld te brengen aan de hand van een eenvoudige keuzelijst (duur 15 minuten), waarbij steeds twee keuzes worden voorgelegd (Wat past het beste bij jou? ‘Opruimen’ of ‘Veel vrienden’). De uitkomst kan vergeleken worden met verschillende beroepen.

Voor het gebruik van Beroepen in Beeld in lessituaties is een lesbrief met verschillende goed uitgewerkte ideeën gemaakt. Te lezen op docent.beroepeninbeeld.nl

Lees meer >>

Site voor werkgevers

Melba / 18.12.2012

Onlangs werd een nieuwe website gelanceerd: Onbeperkt Ondernemen. De site is bedoeld om werkgevers over de streep te trekken bij het in dienst nemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt via een WSW-bedrijf. Maar zeker het onderdeel ‘Praktijkvoorbeelden’ kan voor iedereen een stimulans zijn om in het contact met werkgevers en/of medewerkers aan te geven wat er allemaal mogelijk is op de open arbeidsmarkt. Er zijn vele praktijkvoorbeelden die laten zien hoe bedrijven nu al gretig gebruik maken van mensen met een arbeidsbeperking. Er kan gezocht worden op sector, of op type werkzaamheden.Een mooi initiatief van SBCM en Cedris! Ga naar www.onbeperktondernemen.com

Lees meer >>
 

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid