Melba efficiënt inzetten

Melba / 03.12.2012

Tijdens de themadagen en cursusafsluitingen die afgelopen weken zijn gehouden valt het ons steeds weer op dat de Melba toepassers het zo lastig vinden om Melba te (blijven) zien als dat waar het voor bedoeld is: een hulpmiddel! De begrippen van Melba zijn een prima middel om je gedachten te ordenen, om te kijken wat je al weet / wat je nog wilt vragen in een gesprek, om je gegevens vast te leggen, om overzicht te krijgen om vervolgstappen te nemen (wat weet ik al, wat weet ik nog niet, welke stappen moet ik dan nog zetten) of om beslissingen te nemen of om een rapportage op te baseren. Het ligt er maar aan wat het doel is van het inzetten van Melba als hulpmiddel hoe volledig je beeld moet zijn! Als het doel is om Melba te gebruiken als ‘uitstroomdocument’ ter ondersteuning van een Wajong aanvraag, dan vraagt dat een meer volledig beeld dan dat je de begrippen van Melba gebruikt om leerlingen op een school bewust te maken van wat er in een werksituatie van hen verwacht wordt en om ze te trainen.

Soms lijkt het erop dat de extra documenten die op de website te vinden zijn op de inlogpagina’s eerder werken als ‘een blok aan het been’ in plaats van een extra hulpmiddel om het proces makkelijker te maken! Melba bestaat in feite alleen uit het handboek met de definities, de vragen, de omschrijvingen van de profielwaardes en de profielformulieren. In eerste instantie bestond Melba zelfs alleen uit de definities en waren er geen vragen of omschrijvingen van de verschillende profielwaardes vermeld…..

Soms lijkt het erop dat de wijze waarop een organisatie het maken van een Melba profiel dwingend voorschrijft, ook niet meewerkt aan het zien van Melba als een hulpmiddel in het kader van methodisch werken. Zeker niet als het (meer) methodisch gaan werken tegelijkertijd wordt ingevoerd met het met Melba gaan werken….

Terug naar de basis dus! Melba als hulpmiddel om snel voor jezelf dat wat je opvalt vast te leggen….met 3 als niveau van de gemiddelde Nederlander (ofwel: voor dit item geldt dat de cliënt op een werkplek in een willekeurig bedrijf kan functioneren waar een gemiddeld niveau gevraagd wordt….zonder dat ik daarbij denk: ja, dat kan hij/zij wel, maar alleen als……) en dan op basis van de vraagstelling vervolgkeuzes maken…. (wat weet ik nu al, wat moet ik nog weten gezien de vraagstelling, wat moet ik daarvoor doen of inzetten?) Melba als een trechtermodel, waarbij bij elke stap minder breed gekeken hoeft te worden!

Lees meer >>

Melba ook voor fysieke kenmerken!

Melba / 14.11.2012

Vorige week hadden we in Nederland de primeur: Frau Dr. Anke Kleffmann en Feli Föhres presenteerden tijdens een Melba themadag bij revalidatiecentrum Bliksembosch (Libra Zorggroep) de nieuwe Melba module Mai…… Mai staat voor ‘Merkmale Aus Imba’. Tijdens de ontwikkelingsfase maakte Melba nog deel uit van een groter project en was het een onderdeel van IMBA (Integration von Menschen mit Behinderungen in Arbeit). Het totale systeem telde maar liefst 176 kenmerken, waaronder de 29 sleutelkwalificaties van Melba. Wij hebben ervoor gekozen om alleen met dat gedeelte te gaan werken binnen Nederland. We krijgen wel vaak vragen of je met  Melba ook iets ‘kunt’ met fysieke factoren.

Tot op heden kan dat niet: je kunt alleen op het profielformulier aangeven of het nodig is om rekening te houden met lichamelijke beperkingen. En als dat zo is kan je deze verder zelf op eigen wijze beschrijven. Aangezien er ook in Duitsland behoefte is om systematisch te kijken naar fysieke beperkingen en deze gestandaardiseerd vast te leggen is er een verdere ontwikkeling in gang gezet. Met de module Mai wordt het mogelijk om een 23-tal fysieke kenmerken vast te leggen op soortgelijke wijze als dat met Melba gebeurt: aan de hand van definities, een vijfpuntsschaal waarbij 3 het gemiddelde niveau is en de mogelijkheid om zowel een capaciteiten-, eisen- als een vergelijkingsprofiel te maken. Mai komt als proef in december in Duitsland ter beschikking en zal halverwege 2013 zijn definitieve vorm krijgen. Wordt vervolgd…..

Lees meer >>

Participatiekansen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

Melba / 02.11.2012

Het SW-bedrijf Intos is in februari 2011 gestart met een project gericht op een nauwkeurige intake van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, met daaraan gekoppeld een traject gericht op participatie, hetgeen zich zou moeten vertalen in een stijging op de participatieladder.

Het project bij Intos behelst een aantal elementen, waaronder een zeer uitgebreide intake aan de hand van een aantal (gevalideerde) instrumenten, waarbij Melba uiteindelijk wordt ingezet om de bevindingen vast te leggen en te analyseren. De verwachting is dat een uitgebreide intake, met name als het gaat om kenmerken en beleving van de gezondheidssituatie, leidt tot meer participatiesucces. Door een goede screening kan nauwkeurig worden ingeschat waar mensen staan op de participatieladder, welke begeleiding zij nodig hebben, welke doelen realistisch zijn en wat het te verwachten eindresultaat zal zijn. De intakeprocedure is ontwikkeld in samenwerking tussen de consulenten van Intos en Mariëtte van Hooff van Van Hooff Arbeidskundig Advies. De instrumenten die zijn ingezet zijn o.a. de AVEM, VAR, 4DKL, zelfbeoordelingslijst Melba en WHOQOL.

Uit het eerste verkennend onderzoek blijkt al een duidelijke samenhang tussen persoonstype volgens de AVEM en stand op de participatieladder bij instroom en daarnaast tussen de dimensie ‘Ambitie’ en stijging op de participatieladder. Voldoende aanleiding om verder te gaan met onze analyses en onze zoektocht naar samenhang tussen uitslagen op de ingezette testen en participatiesucces! De eerste resultaten van het verkennend onderzoek kunt u vinden in de onderzoeksrapportage ‘Participatiekansen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt‘, ook te vinden onder de ‘Downloads’.

Lees meer >>

Competenties en capaciteitenniveau

Melba / 20.10.2012

Het in kaart brengen en werken met competenties gebeurt steeds oppervlakkiger. Het moet snel, zeer gebruiksvriendelijk (ook in te zetten door bijvoorbeeld een werkleider) en mag niet teveel geld kosten. In het kader van re-integratie van mensen met een beperking wordt vaak teruggegrepen naar een beperkt aantal competenties die als essentieel gezien worden om te kunnen functioneren in een werksituatie (zoals op tijd komen). Het probleem met de toepassing binnen re-integratie is dat de mensen die het betreft ofwel geen diploma hebben en het cognitieve niveau van functioneren niet precies bekend is, ofwel wel een diploma hebben, maar door beperking en/of langdurig uit het werkproces zijn niet precies bekend is wat het huidige niveau van functioneren is.

Bedrijfsmatig niet zo slim om te bezuinigen op het in kaart brengen van capaciteiten, door systemen te versimpelen. Want wat is het gevolg? Doordat het systeem niets meer zegt, is elke keuze van een nieuwe werkplek weer opnieuw een gok. Met alle gevolgen van dien: mislukken leidt bijvoorbeeld tot veel frustraties van alle betrokkenen, met terugval en/of uitval van de persoon in kwestie, lagere productiviteit van de persoon, maar ook van de mensen in de omgeving, extra begeleidingstijd van consulent en/of werkleiding, kwijtraken van de externe werkplek, minder vertrouwen in de organisatie….. De vereenvoudigde gegevens zijn onvoldoende bruikbaar bij beslissingen die genomen moeten worden en er moet dus bij elke beslissing weer extra tijd geïnvesteerd worden! Lees meer in het artikel ‘Competenties en capaciteitenniveau’, verschenen in het oktobernummer van het SW-journaal.

Lees meer >>

Onderzoek naar depressie, behandeling en verzuim

Melba / 20.09.2012

Behandeling van depressie met ‘collaborative care’: wel eerder herstel maar niet eerder aan de slag.

Depressie komt vaak voor en gaat meestal gepaard met langdurig ziekteverzuim. ‘Behandeling volgens de collaborative care methodiek versnelt weliswaar het herstel, maar leidt niet tot snellere werkhervatting,’ concludeert Moniek Vlasveld in haar promotieonderzoek. Zij promoveerde op 12 september bij VUmc.

Vlasveld onderzoekt in haar proefschrift welke factoren een rol spelen bij verzuim en werkhervatting. Daarnaast bekijkt zij de (kosten)effectiviteit van collaborative care bij verzuimende werknemers met een depressie.

Bij dit behandelmodel werken hulpverleners uit verschillende disciplines samen om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk uit te voeren.

Fysiek zwaar werk, contact met medisch specialisten, veel lichamelijke klachten, matig tot ernstige depressieve klachten en een hogere leeftijd blijken een belangrijke rol te spelen in de lengte van het  ziekteverzuim bij werknemers die langer dan 4 weken van het werk afwezig zijn.

Verder blijkt ziekteverzuim gerelateerd te zijn aan een aantal persoonlijkheidskenmerken, waaronder emotionele instabiliteit, weinig behoefte aan sociale contacten, lage doelgerichtheid en het gevoel geleefd te worden door de omgeving.

De resultaten van dit gerandomiseerde gecontroleerde onderzoek laten zien dat collaborative care weliswaar leidt tot een snellere halvering van depressieve klachten, maar niet tot een snellere werkhervatting. Collaborative care is bovendien niet kosteneffectiever dan de gebruikelijke zorg.

Bron: persbericht VUmc

Lees meer >>

Digitale trainingen en oefenprogramma’s

Melba / 11.06.2012

De site www.oefenen.nl biedt een breed aanbod van digitale trainingen en oefenprogramma’s gericht op basisvaardigheden, zoals taal, rekenen, internet, opvoeden en stage en werk. Deze programma’s zijn door een individuele registratie overal te gebruiken. Voor de SW is een aparte toegang gemaakt met aanvullende onderwerpen met betrekking tot werknemers- en vakvaardigheden. Deze onderdelen zijn voor een veel bredere doelgroep (zorg, scholen, re-integratietrajecten) interessant. Bijvoorbeeld het onderdeel TAS (Training Arbeidsbelasting SW), waar met veel beeldmateriaal en “Handige Herman” aandacht wordt geschonken aan veilig werken bij bijvoorbeeld inpakwerk, montage, schoonmaak, post en groenvoorziening. De oefenportal biedt ook een beeldbank met instructiefilmpjes. Goed materiaal om eens kennis te (laten) maken met deze sectoren en wat daar gevraagd wordt op eenvoudig niveau. Zie www.oefenen.nl/SW

Lees meer >>

Apps slechtziendheid en AD(H)D

Melba / 24.04.2012

Door Bartiméus is een app ontwikkeld waarmee gebruikers de meest voorkomende varianten van slechtziendheid bij volwassenen kunnen ervaren. Op deze manier krijg je als ‘goedziende’ inzicht in wat iemand met een visuele beperking (nog) ziet. De app heet ‘zien’ en is gratis in de App Store te downloaden. Een camera op je toestel of I-Pad is wel vereist.

De app ADD8 kost € 3,69 in de App Store en is bedoeld als hulpmiddel voor mensen met ADD of ADHD. Je kunt met de timer van de app bijvoorbeeld medicijngebruik instellen (van verschillende medicijnen). Tevens is het maken van een planninglijst mogelijk, of het inspreken van korte reminders of ideeën, of het opslaan van wat je waar gelaten hebt (sleutels, auto, enz.) al of niet in combinatie met een foto. Ook interessant is het onderdeel waarmee ‘foutieve gedachten’ opgespoord kunnen worden.

Lees meer >>

Werken met of na kanker

Melba / 02.04.2012

Re-integreren na kanker

Werk na of tijdens kanker is een proces waarbij meer komt kijken dan gewoon weer aan het werk gaan. Na een levensbedreigende ziekte ben je veranderd, is het leven veranderd en is de betekenis van werk anders. Ook werkgevers worden steeds vaker geconfronteerd met medewerkers, die kanker of een andere levensbedreigende ziekte hebben. De organisatie Stap.nu, opgericht in 2005 door mevrouw Idoe-Stap, biedt voor de werkgever en de werknemer specialistische ondersteuning om hier zorgvuldig mee om te gaan. Stap.nu Re-integratie en Counseling is gespecialiseerd in het begeleiden van kankerpatiënten of mensen met een chronische ziekte terug in werk. Men werkt vanuit een visie van “denken in mogelijkheden.” De inhoud van werk, het vertrouwen in eigen vermogen en de balans in belasting en belastbaarheid zijn aspecten die hierin een belangrijke rol spelen. De organisatie werkt met regionale coaches die zelf ervaren hebben hoe het is om met/na kanker weer aan het werk te gaan.

Lees meer >>

Handig hulpmiddel bij beroepskeuze

Melba / 16.03.2012

In de huidige tijd wordt het delen van kennis steeds gewoner, in combinatie met aanvullende commerciële activiteiten. Een goed voorbeeld hiervan is de website www.beroepskeuzeonline.nl , waar bijvoorbeeld door het klikken op ‘reintegratie’ bovenaan in het menu tal van hulplijsten en opdrachten te vinden zijn vanuit de verschillende fases die iemand doorloopt bij het maken van een beroepskeuze, hier ‘de keuzecirkel’ genoemd.  Volg de link: keuzecirkel.  Door steeds te klikken op het menu bovenaan zijn voor de verschillende fases verschillende bruikbare oefeningen te vinden. En bieden de oefeningen niet voldoende, dan is een professioneel beroepskeuzeonderzoek vanzelfsprekend ook een optie.

Lees meer >>

Jongeren en werkvermogen

Melba / 27.02.2012

Jongeren lopen vaker risico op burn-out

Werknemers van de zogenoemde generatie Y scoren qua werkvermogen slechter dan oudere collega’s. Daarbij hebben zij vaker kans op een burn-out. Dat stelt onderzoeksbureau SKB op basis van eigen onderzoek.

SKB deed met de Work Ability Index (WAI) bij tientallen organisaties onderzoek naar het werkvermogen van werknemers. Bij het stellen van aanvullende vragen over stress kwam naar voren dat werknemers van de generatie Y minder stressbestendig zijn.

Het onderzoeksbureau hanteert als definitie van de generatie Y de groep jongeren die geboren is tussen 1978 en 1995. Zij zijn opgegroeid in een tijd van economische voorspoed en technologische vooruitgang. Aan hen wordt een zelfverzekerde, optimistische houding toegeschreven.

Herstelbehoefte
Deze groep blijkt het echter zwaarder te hebben dan de generatie werknemers van 35 tot 44 jaar. Zo zouden zij een hogere herstelbehoefte hebben, wat volgens SKB een vroege waarschuwing is voor uitputting en een signaal voor een verhoogd risico op burn-out.

Werkgevers die dit willen ondervangen, moeten afwisseling en inspirerend leiderschap bieden. ‘Als je het beste uit je mensen wilt halen, optimaliseer dan de factoren die energie geven en bewaak de herstelbehoefte, zodat je medewerkers niet overbelast raken’, adviseert Jan Prins, directeur van SKB.

Bron: SKB, 9 februari 2012, lees meer op www.skb.nl/werkvermogen-jongeren.html

Lees meer >>
 

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid