Tips voor praktijkopleiders

Melba / 10.02.2012

Op de website www.doenerscoachen.nl zijn goed bruikbare tips te vinden voor praktijkopleiders. Alle informatie is gericht op het in de praktijk begeleiden van leerlingen, van kennismaking en afspraken maken tot begeleiden, evalueren en beoordelen. Elk onderdeel kent een korte inleiding en maakt onderscheid in ‘omgaan met leerlingen’ en ‘omgaan met zorgleerlingen’. Voor het omgaan met zorgleerlingen worden per soort beperking een aantal goed bruikbare praktische tips gegeven. Vaak wordt met filmpjes toegelicht wat met de tekst bedoeld wordt. Ook zijn er tips uit de praktijk van anderen te vinden, naast per onderwerp doorverwijzingen naar andere sites. Aequor is hét kenniscentrum bedrijfsleven beroepsonderwijs voor natuur, voedsel en leefomgeving. Aequor is verantwoordelijk voor de erkenning en begeleiding van leerbedrijven en het onderhouden van de competentiegerichte kwalificatiestructuur. Bedrijfsadviseurs adviseren en ondersteunen leerbedrijven. Er wordt onder meer geadviseerd over het tot stand brengen van een goede leerwerkomgeving, subsidieregelingen, kwaliteitsmanagement en personeelsmanagement. Aequor biedt verschillende diensten om de kwaliteit van het praktijkleren te bevorderen.

Lees meer >>

Informatie over schizofrenie

Melba / 01.02.2012

Geïnteresseerd in praktische informatie over schizofrenie? Kijk dan eens naar de film ‘Verloren jaren’ op het internet. De film van ruim een uur is inmiddels al meer dan 25.000 maal bekeken. Een student aan de filmacademie, Bart, krijgt een psychose en de film laat door zijn ogen zien hoe het is om een psychose te hebben. Het verhaal is gebaseerd op persoonlijke ervaringen van de regisseur, Bas Labruyère. Elk jaar krijgen 3000 jongeren in Nederland een eerste psychose en hoewel dat vaak onverwacht lijkt te gebeuren, zijn er meestal toch voortekenen. Maar deze worden vaak niet herkend, waardoor hun leven al vergaand ontwricht is voordat er hulp gezocht wordt. En hoe eerder er behandeld wordt, hoe minder ingrijpend het verloop en des te beter de herstelmogelijkheden zijn.  Te zien op: http://www.verlorenjaren.nl/ Ook interessant is het boek ‘Meer dan dat….10 portretten van mensen met schizofrenie’. Een boek waarin mensen met de diagnose schizofrenie vertellen wat dit voor hen betekent en waarin ook mensen in hun directe omgeving aan het woord komen. Meer weten of bestellen? http://www.meerdandatboek.nl/j/index.php/home

Lees meer >>

Angststoornissen in beeld

Melba / 22.12.2011

Kent u het Fonds Psychische Gezondheid? Dat is een fonds wat allerlei onderzoek en ontwikkelingen ondersteunt op dat specifieke terrein. Op de site is dan ook heel wat interessant materiaal te vinden en te bestellen. Bijvoorbeeld de film ‘Angst’, waarin 6 mensen die lijden aan een angststoornis centraal staan. Ze zijn een jaar lang gevolgd. Zichtbaar wordt hoe de angsten hun levens hebben ingeperkt. Schrijver Arthur Japin is de verteller in de film. Ook is op de site meer informatie te vinden over een door de Vrije Universiteit ontwikkeld programma: ‘Druk in de klas’. Door dit programma nemen problemen bij kinderen met ADHD in de klas af. Voor meer informatie: www.psychischegezondheid.nl/drukindeklas

Lees meer >>

Inclusieve arbeidsorganisaties

Melba / 07.06.2011

Op het door UWV en Universiteit Maastricht georganiseerde congres ‘Inclusieve arbeidsorganisaties’ van 25 mei kwamen verschillende interessante presentaties aan bod, waaronder die van Andries de Grip (hoogleraar Scholing en Arbeidsmarkt Universiteit Maastricht) over de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en Frans Nijhuis (hoogleraar Inclusieve Arbeidsorganisatie). In welke sectoren wordt een tekort aan arbeidskrachten verwacht, welke competenties zullen steeds belangrijker worden, hoe kunnen binnen bedrijven meer mogelijkheden voor mensen met beperkingen gecreëerd worden? Congres gemist, maar wel benieuwd naar wat er verteld is? Kijk op www.congresuwv-um.adviesdesk.net bij het tabblad Informatie, waar alle presentaties te vinden zijn. Deze dag roept verschillende vragen op, bijvoorbeeld: het beeld van de Wajongere wat op deze dag geschetst werd was wel heel positief, vanzelfsprekend kunnen er véél meer mensen bij reguliere bedrijven aan de slag met enige aanpassing en een goede intere begeleider, maar wat worden de mogelijkheden voor de Wajongere met gedragsproblemen? En: hoe gaat het straks wat betreft “concurrentie” tussen de Wajongere met loondispensatie, waarvoor de werkgever onder het minimumloon mag gaan betalen en de terugkerende zieke werknemer 2e spoor? De door Andries de Grip aangegeven competenties die in de toekomst steeds belangrijker worden op de arbeidsmarkt (o.a. probleemoplossend vermogen, relaties met klanten, omgaan met veranderingen, flexibiliteit en initiatief) komen overeen met een aantal Melba items, waarvan we weten dat die nu net het probleemgebied vormen voor de doelgroep waar wij mee werken; wat betekent dat voor ontwikkeling, opleiding en kansen op de toekomstige arbeidsmarkt? In november willen we in het kader van 10 jaar Melba een landelijke dag gaan organiseren, waarbij dit soort vragen centraal staan!

Lees meer >>

Wat helpt Wajongers met autisme

Melba / 27.05.2011

In 2011 is een interessant  onderzoeksverslag gepubliceerd: Voorspellende factoren voor arbeidsparticipatie op de reguliere arbeidsmarkt van jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Ongeveer 8 procent van de Wajongers heeft een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), waarvan zo’n 33 procent aan het werk is.

Wajongers met autisme blijven beter aan het werk als zij kwalitatief goede begeleiding krijgen en als de werkgever en de collega’s bekend zijn met autisme. Dit blijkt uit onderzoek van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC). Het onderzoek is uitgevoerd door de divisie Sociaal Medische Zaken (SMZ) van UWV, in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Aanpassingen
De onderzoekers concludeerden dat bij de onderzochte Wajongers verschillende factoren een rol speelden bij het duurzaam aan het werk komen en blijven. Zo is het belangrijk dat de Wajonger met ASS aangepast werk kan doen, waarbij rekening wordt gehouden met zijn beperkingen. Ook speelt een goede begeleiding op de werkvloer door een professionele jobcoach een belangrijke een rol. Wat vooral blijkt is dat ASS’ers die parttime werken de werkzaamheden langer vol houden.

Meer kennis
Verder helpt het als de werkgever en collega’s meer kennis hebben over autisme. Voor de Wajongere met ASS betekent dit dat hij/zij op de werkvloer meer begrip en ondersteuning krijgt.

AKC
Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) is in 2009 opgericht door UWV. Het AKC gaat nu in samenwerking met UMCG en UWV de uitkomsten uit het verkennende onderzoek verder uitwerken door vervolgonderzoek te doen in verschillende regio’s van UWV.

Link naar het onderzoeksrapport: www.arbeidsdeskundigen.nl/downloads/download.php?file=607_AKC_onderzoekscahier_1.pdf

Lees meer >>

Inclusief ontwerp van werkprocessen

Melba / 23.05.2011

UWV organiseert samen met de Universiteit Maastricht het Congres Inclusieve Arbeidsorganisaties op 25 mei in het MECC in Maastricht.

Het werken naar vermogen van de toekomst

Wat te doen als de ideale kandidaat voor een bestaande functie niet (meer) te vinden is op de arbeidsmarkt? Werkgevers vervullen een sleutelrol in de nieuwe sociale zekerheid, die gericht is op arbeidsparticipatie van iedereen die kan werken. Hoe zorgen we ervoor dat er geen personeelstekorten ontstaan én dat mensen met een beperking opgenomen worden in het arbeidsproces?

Werk stelt voortdurende hogere eisen aan werknemers. Steeds meer mensen kunnen niet aan die eisen voldoen waardoor zij niet participeren in de samenleving. Afhankelijk van de aard en de ernst van de beperkingen zijn aanpassingen in de organisatie van de werkzaamheden, de (bege)leiding van deze werknemers en de bedrijfscultuur nodig om duurzame arbeidsparticipatie van deze doelgroep te realiseren.

Op het congres staat een innovatieve benadering centraal die gericht is op veranderingen in functieontwerp. Hierdoor is het mogelijk om de aanwezige capaciteiten van zittende werknemers beter te benutten en de inzetbaarheid van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt duurzaam te vergroten. Daardoor zullen organisaties beter in staat zijn om gebruik te maken van mensen met verschillende capaciteiten en mogelijkheden, zodat iedereen naar vermogen kan werken.

Al in de nabije toekomst zullen organisaties om de continuïteit te waarborgen een beroep (moeten) doen op iedereen die kan werken. Het streven is te komen tot veranderingen binnen de organisatie van de arbeid die leidt tot een inclusieve organisatie. In een aantal bedrijven zijn inmiddels positieve ervaringen opgedaan met het systematisch integreren van Wajongers in een reguliere bedrijfsomgeving. Op het congres zullen we deze praktijkervaringen presenteren.

Op het congres zullen de gevolgen van de te verwachten schaarste op de arbeidsmarkt aan bod komen en de mogelijke oplossingen voor dit sociaal-economische probleem. Het concept Inclusieve organisatie zal gepresenteerd worden als invalshoek voor de aanpak van schaarste aan werknemers in diverse sectoren. Gevolgd door uitwisseling van ervaringen door organisaties die al ervaring hebben opgedaan met het ontwikkelen van een inclusieve organisatie.

Lees meer >>

Pleidooi voor arbeidskundig onderzoek

Melba / 28.04.2011

Inovat, de landelijke vereniging voor arbeidskundigen heeft namens haar leden een open brief opgesteld, waarin gepleit wordt om voorafgaand aan trajecten eerst arbeidskundig onderzoek te doen. Met name door de druk van bezuinigingen worden mensen steeds sneller ergens “weggezet”. Problemen worden niet vooraf ingeschat, maar komen pas na plaatsing tot uiting door conflicten of langdurige uitval. Hierdoor loopt de klant onnodige frustraties op, maar ook de werkgever. Door in het begin meer te investeren in onderzoek is de kans op een duurzame plaatsing veel groter. Want als de persoon met zijn/haar kwaliteiten beter in beeld is, kan er ook een echt passende werkplek gezocht of gecreëerd worden! Meer lezen? Open brief Inovat

Lees meer >>

Ondergrens WSW

Melba / 25.03.2011

Na overleg met een aantal ervaren arbeidsonderzoekers, die in de praktijk te maken hebben met onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden van cliënten binnen de Sociale Werkvoorziening (Irma Scholtens, Suzon Spierings), is de ‘vertaling’ van de “2×10 en 2×15” ondergrenscriteria die gelden voor het werken binnen de WSW aangepast. Het blijkt in de praktijk prima houvast te geven als deze criteria meer geoperationaliseerd worden in termen van Melba. Elk criterium van de 2×10 en 2×15 is nader te omschrijven met behulp van een aantal Melba items. Bovendien kan aangegeven worden in welke mate deze items dan minimaal aanwezig zouden moeten zijn, om zonder verdere extra voorzieningen en maatregelen binnen een SW te kunnen functioneren.  De eerste opzet van deze denkwijze dateert al uit de beginperiode van Melba in Nederland. Tijd voor een aanpassing dus, gebaseerd op de ervaringen die tot nu toe in de praktijk zijn opgedaan! Lees meer in het artikel “Melba en ondergrens SW” bij de downloads.

Lees meer >>
 

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid