Verschillende professionals gebruiken Melba als instrument. Zij zetten Melba in om:

 • arbeidsvaardigheden van cliënten in beeld te brengen;
 • trainings- of ontwikkelingsdoelen vast te stellen en ontwikkeling te volgen;
 • voor functies te bepalen welke arbeidsvaardigheden vereist zijn;
 • een geschikte werkplek te selecteren;
 • werkplekken aan te passen;
 • als basis te gebruiken voor communicatie met collega’s, cliënten zelf, ouders, begeleiders, werkgever, enz.;
 • beslissingen te onderbouwen in samenhang met de Participatiewet (is er wel of geen duurzaam arbeidsvermogen, komt iemand mogelijk in aanmerking voor Beschut Werk);
 • verantwoording af te leggen naar subsidieverstrekkers of inspectie.

Kijk hieronder in welke functie jij je het meest herkent en lees verder om te zien wat jij met Melba kan.

Als leerkracht/ stagedocent kan je Melba gebruiken om:

 • arbeidsvaardigheden van je leerling overzichtelijk in kaart te brengen
 • stagerijpheid van je leerling te bepalen
 • effectief te praten met je leerlingen over arbeidsperspectief en leerdoelen
 • een passende stage-, uitstroomplaats of werkplek voor je leerling te beschrijven (incl. noodzakelijke aanpassingen)
 • voor een stageplek te bepalen welke arbeidsvaardigheden vereist zijn
 • gerichte leerdoelen te bepalen mbt arbeidsvaardigheden
 • met de leerling aan de leerdoelen te werken in een interne of externe werkomgeving (bijvoorbeeld stageplek of het Arbeidstrainingcentrum)
 • je leerling naar passende arbeid toe te leiden
 • effectief te praten met je collega’s over de leerdoelen van de leerling
 • arbeidsonderzoek te doen bij je leerling (bij twijfel over functioneren)
 • een gedegen rapportage te maken voor ouders, gemeente, UWV, inspectie
 • aan je overdracht- en nazorgplicht te voldoen
 1. Melba biedt jou heldere definities van arbeidsvaardigheden waarmee je de leerling en te verwachten ontwikkeling kan beschrijven. Zo maak jij leerdoelen concreet!
 2. Melba helpt je om in duidelijke termen te communiceren met betrokkenen van de leerling (bijvoorbeeld ouders, stagebegeleiders, jobcoaches of andere docenten). Zo weten zij waar jij met de leerling aan werkt!
 3. Ook kan je met Melba gedegen rapporteren aan gemeente, UWV, Jobcoachorganisatie. Zo kan je de leerling zorgvuldig overdragen!

Als (traject)consulent kan je Melba gebruiken om:

 • arbeidsvaardigheden van werknemers overzichtelijk in kaart te brengen
 • gerichte leer- en ontwikkeldoelen te bepalen voor de werknemer in zijn functie (mbt arbeidsvaardigheden)
 • voor functies te bepalen welke arbeidsvaardigheden vereist zijn
 • te bepalen welke werkaanpassingen nodig zijn in de functie die de werknemer uitvoert, of in de werkomgeving, om hem/haar optimaal te laten functioneren
 • een passende stage of werkplek voor de werknemer te beschrijven
 • de werknemer zorgvuldig naar deze passende (externe) arbeid toe te leiden (de werknemer te coachen/ begeleiden op de werkplek)
 • leerdoelen van de werknemer mee te geven aan je collega’s (bijvoorbeeld werkleiders, werkgevers, detacheerder)
 • arbeidsonderzoek te doen bij werknemers met een arbeidsbeperking (bij twijfel over functioneren)
 • de voortgang bij te houden en eenduidig in het dossier of volgsysteem te noteren
 • een gedegen rapportage te maken voor het UWV, de gemeente of een andere opdrachtgever.
 1. Melba biedt jou heldere definities van arbeidsvaardigheden waarmee je de werknemer en te verwachten ontwikkeling kan beschrijven. Zo maak jij ontwikkeldoelen concreet!
 2. Melba helpt je om in duidelijke termen te communiceren met betrokkenen van de werknemer (zoals werkleiders, nieuwe werkgevers, etc). Zo weten zij waar jij met de werknemer aan werkt of aan gewerkt hebt!
 3. Ook kan je met Melba gedegen rapporteren aan UWV of gemeente. Zo kan je bijvoorbeeld een aanvraag onderbouwen!

Als werkleider of activiteitenbegeleider kan je Melba gebruiken om:

 • de medewerker zorgvuldig te coachen/ begeleiden op de werkplek zodat deze arbeidsvaardigheden ontwikkelt
 • het gesprek aan te gaan met de medewerker over mogelijkheden en functioneren
 • gerichte leer- en ontwikkeldoelen te blijven bepalen met de medewerker
 • inzicht te krijgen in welke arbeidsvaardigheden vereist zijn voor een bepaalde functie
 • te bepalen welke werkaanpassingen nodig zijn in de functie die de medewerker uitvoert, of in de werkomgeving, om deze optimaal te laten functioneren
 • te bepalen of doorstroom of uitstroom naar ander werk mogelijk is
 • een andere werk- of detacheringsplek voor de medewerker te beschrijven
 • leerdoelen van de medewerker te bespreken met je collega’s (zoals de consulent) en andere betrokkenen (bijvoorbeeld ouders/ verzorgers, partner, werkgevers, detacheerders).
 1. Melba biedt jou heldere definities van arbeidsvaardigheden waarmee je de ontwikkeling van de werknemer kan volgen en beschrijven. Zo boek je progressie!
 2. Melba helpt je om in duidelijke termen te communiceren met de medewerker
 3. Melba helpt je om in duidelijke termen te communiceren met betrokkenen rondom de medewerker (zoals consulent, collega’s, etc). Zo weten zij waar jij met de werknemer aan werkt of gewerkt hebt!
 4. Ook kan je met Melba gedegen rapporteren aan UWV of gemeente. Zo kan je bijvoorbeeld een aanvraag onderbouwen!

Als MEE-consulent kan je Melba gebruiken om:

 • arbeidsvaardigheden van cliënten overzichtelijk in kaart te brengen
 • arbeidsonderzoek bij cliënten te doen (bijvoorbeeld via wijkgebonden teams)
 • de gemeente te ondersteunen bij een onderzoeksvraag
 • gerichte leer- en ontwikkeldoelen te bepalen voor de cliënt (mbt arbeidsvaardigheden)
 • te bepalen welke werkaanpassingen nodig zijn in een functie om de cliënt optimaal te laten functioneren of ontwikkelen
 • een passende stage of werkplek voor de cliënt te beschrijven
 • ontwikkeling van de cliënt te bespreken met collega’s en andere betrokkenen (zoals ouders/ verzorgers, partner, gemeente, etc)
 • de voortgang van de cliënt bij te houden en eenduidig in een dossier of volgsysteem te noteren
 • een gedegen rapportage te maken voor cliënt, UWV, gemeente of een andere opdrachtgever.
 1. Melba biedt jou heldere definities van arbeidsvaardigheden waarmee je de cliënt en te verwachten ontwikkeling kan beschrijven. Zo werk jij concreet aan het versterken van eigen kracht!
 2. Melba helpt je om in duidelijke termen te communiceren met de cliënt over arbeidsmogelijkheden
 3. Melba helpt je om in duidelijke termen te communiceren met betrokkenen van de cliënt (zoals verzorgers, begeleiders, familie, etc). Zo help je hen de cliënt effectief te ondersteunen.
 4. Ook kan je met Melba gedegen rapporteren aan UWV of gemeente. Zo kan je bijvoorbeeld een aanvraag onderbouwen!

Als jobcoach/ re-integratiecoach kan je Melba gebruiken om:

 • arbeidsvaardigheden/ -capaciteiten van je klant overzichtelijk in kaart te brengen
 • gerichte leer- en ontwikkeldoelen te bepalen voor de klant in zijn/haar functie (mbt arbeidsvaardigheden)
 • te bepalen welke arbeidsvaardigheden voor de functie van je klant vereist zijn en iets te zeggen over de match
 • te bepalen welke werkaanpassingen nodig zijn in de functie die jouw klant uitvoert of in de werkomgeving, om hem/haar optimaal te laten functioneren
 • je klant gericht te coachen/ begeleiden op de werkplek
 • leerdoelen van de klant te bespreken met zijn/ haar collega’s, leidinggevende en werkgever en hen te adviseren hoe ze de klant het beste kunnen begeleiden
 • werkplekaanpassingen te bespreken en organiseren
 • de voortgang bij te houden, ontwikkeling zichtbaar te maken en eenduidig in het dossier, volg- of rapportagesysteem te noteren
 • een onderbouwde aanvraag jobcoach te doen bij UWV of gemeente
 • een gedegen voortgangs- of eindrapportage te maken voor het UWV, de gemeente of een andere opdrachtgever.

 

 • Melba biedt jou heldere definities van arbeidsvaardigheden waarmee je je klant en te verwachten arbeidsontwikkeling kan beschrijven. Zo maak jij ontwikkeldoelen concreet!
 • Melba helpt je om in duidelijke termen te communiceren met je klant en betrokkenen van je klant op het werk (zoals collega’s, leidinggevende en werkgever). Zo weten zij wat ze moeten doen!
 • Met Melba kan je gedegen rapporteren aan UWV of Gemeente. Zo kan je bijvoorbeeld een aanvraag jobcoaching of (voortgangs)rapportage onderbouwen!

Als arbeidsonderzoeker kan je Melba gebruiken om:

 • arbeidsvaardigheden/ -capaciteiten van je cliënt gedegen en overzichtelijk in kaart te brengen
 • aan de hand van worksamples heel gericht bepaalde arbeidsvaardigheden inzichtelijk te maken (kijk hiervoor bij het onderdeel IDA)
 • gerichte revalidatiedoelen te bepalen met de cliënt (mbt arbeidsvaardigheden)
 • te bepalen en inzichtelijk te maken of terugkeer naar (eigen) werk mogelijk is
 • te bepalen welke werkaanpassingen nodig zijn in de functie die de cliënt uitvoert zodat hij/ zij weer terug kan keren en functioneren
 • revalidatiedoelen van de cliënt te bespreken met hem/haar en andere betrokkenen (zoals partner, familie, collega’s, leidinggevende en werkgever) en hen te adviseren hoe ze de cliënt het beste kunnen begeleiden
 • een gedegen rapportage te maken voor UWV, werkgever, verzekering of andere opdrachtgever
 • een praktisch advies te maken voor degene die het revalidatietraject gaat uitvoeren met de cliënt.
 1. Melba biedt jou heldere definities van arbeidsvaardigheden waarmee je je cliënt en te verwachten revalidatie kan beschrijven. Zo kan jij je revalidatieplan opstellen!
 2. Melba helpt je om mogelijkheden heel concreet zichtbaar te maken voor je cliënt. Zo maak je hem/haar bewust van (resterende) mogelijkheden.
 3. Melba helpt je om in duidelijke termen te communiceren met betrokkenen van je cliënt (zoals partner, familie, leidinggevende en werkgever). Zo adviseer je hen hoe ze optimaal kunnen ondersteunen bij de revalidatie!
 4. Met Melba kan je gedegen rapporteren aan je opdrachtgever!

Als arbeids(des)kundige kan je Melba gebruiken om:

 • arbeidsvaardigheden/ -capaciteiten gedegen en overzichtelijk in kaart te brengen
 • aan de hand van worksamples heel gericht arbeidsvaardigheden inzichtelijk te maken (kijk hiervoor bij het onderdeel IDA)
 • duurzaam arbeidsvermogen van de cliënt te bepalen
 • te bepalen of (terugkeer naar) werk mogelijk is
 • te bepalen of, en zo ja welke, werkaanpassingen nodig zijn in om de cliënt arbeid te kunnen laten verrichten
 • een aanvraag Wajong te beoordelen
 • een jobcoach aanvraag te beoordelen
 • terug te koppelen naar de gemeente
 • te communiceren met de verzekeringsarts of bedrijfsarts
 • te communiceren met klant en werkgever (1e en 2e spoor)
 • concreet aan te geven wat moet verbeteren om meer loonwaarde te genereren
 • je rapportage / dossier gestructureerd te schrijven
 • een praktisch advies te maken voor degene die de cliënt in de praktijk begeleidt (jobcoach, leidinggevende, etc)
 1. Melba biedt jou een referentiekader om (duurzaam) arbeidsvermogen van je cliënten inzichtelijk te maken. Het helpt je uitspraken te doen over belasting – belastbaarheid!
 2. Melba helpt je om in duidelijke termen te communiceren met cliënt en betrokkenen van je cliënt (zoals partner, familie, leidinggevende, werkgever, bedrijfs- en verzekeringsarts en Gemeente). Jij kan de lijnen uitzetten voor participatie!
 3. Met Melba kan je jouw oordeel onderbouwen.

Als gemeente(werkbedrijf)consulent kan je Melba gebruiken om:

 • arbeidsvaardigheden/ -capaciteiten van de uitkeringsgerechtigde gedegen en overzichtelijk in kaart te brengen tijdens een intakeperiode
 • te bepalen welk traject het best passend is om de uitkeringsgerechtigde te laten participeren
 • te bepalen of betaald werk mogelijk is
 • te bepalen of, en zo ja welke, werkaanpassingen nodig zijn in om de cliënt arbeid te kunnen laten verrichten
 • een doorverwijzing naar UWV te onderbouwen / aanvraag Wajong op te stellen
 • te communiceren met klant en betrokkenen
 • je rapportage / dossier gestructureerd te schrijven
 • een praktisch advies te maken voor degene die de cliënt in de praktijk begeleidt (jobcoach, leidinggevende, etc)
 1. Melba biedt jou een referentiekader om (duurzaam) arbeidsvermogen van de uitkeringsgerechtigde inzichtelijk te maken. Het helpt je uitspraken te doen over het best in te zetten traject!
 2. Melba helpt je om in duidelijke termen te communiceren met uitkeringsgerechtigde en betrokkenen. Jij kan de lijnen uitzetten voor participatie!
 3. Met Melba kan je jouw oordeel onderbouwen.
 4. Voer je alleen een eerste intake uit? Dan kan een introductie in de Melba begrippen je helpen om beter zicht te krijgen op arbeidsmogelijkheden.

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid